Regulamin RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) zastosowanie mają poniższe postanowienia.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mikro Marketing Tomasz Drzewiecki, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czorsztyńskiej 47a/14, posiadająca NIP 8522546624 oraz REGON 321585549, którą reprezentuje Tomasz Drzewiecki (dalej jako Firma).
 2. Firma będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane bezpośrednio na adres mailowy Firmy albo za pomocą formularza kontaktowego na stronie,
  2. wymiany informacji na temat realizacji zamówienia.
 3. Firma nie będzie przetwarzać Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.
 4. W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Firma będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie naszym pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 7. Zgodnie z RODO, masz prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić korzystanie z usług i działań oferowanych przez Firmę.
 9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
 10. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.